Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Begeleiding met 4 poten B.V. is opgericht door Linda Borghans, gevestigd te Jabeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70036225.

2. Aanbod

  • Begeleiding met 4 poten B.V. biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met diverse hulpvragen. Er is soms sprake van een diagnose, zoals autisme, ADHD, gedragsproblematiek, Gilles de la Tourette, syndroom van down, verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, of prikkelverwerkingsproblematiek. Er worden bij Begeleiding met 4 poten B.V. echter ook hulpvragen behandeld van mensen zonder een diagnose, zoals kinderen die moeite hebben met het verwerken van de scheiding van hun ouders of studenten die in hun studie vastlopen.
  • Na een intakegesprek wordt er samen met de cliënt bekeken wat een passend hulpverleningsaanbod kan zijn; groep of individueel, een aantal sessies of langdurige begeleiding, begeleiding met of zonder honden, enzovoort.
  • Wanneer de begeleiding gestart is, wordt er na een observatieperiode een gezinsplan opgesteld waarin de doelen van de hulpvrager zijn opgenomen.
  • Naast het bieden van jeugdhulpverlening bieden wij ook scholing aan: een basisopleiding waarbij mensen leren hun hond verantwoord in hun werk in te zetten, een verdiepingsopleiding daarvan en een jongerencoachopleiding. Ook bieden we nascholingen aan; masterclasses en verdiepingsmodules. Dit zijn allemaal opleidingen / cursussen voor professionals. Voor professionals én andere betrokkenen rondom het kind bieden wij het Autisme Belevingscircuit aan.

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de jeugdzorg. Voor ons scholingsaanbod gelden specifieke algemene voorwaarden (OD-201).

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Begeleiding met 4 poten B.V. en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een toestemmingsformulier door de cliënt en/of ouders/verzorgers ondertekend.

4. Meldcode huiselijk geweld
Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer-gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.


5. Vertrouwelijkheid
Wat tijdens de gesprekken bij Begeleiding met 4 poten B.V. besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal binnen het team blijven, tenzij informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt melding worden gedaan van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Begeleiding met 4 poten B.V. de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in

gevaar brengen, dan zal Begeleiding met 4 poten dit wel bespreken met derden. Dit wordt conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling altijd eerst met u besproken.

6. Begeleiding van cliënten tot en met 16 jaar
Voor cliënten onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

7. Verantwoordelijkheid

7.1 Verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

  • Ouders/verzorgers hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het lezen van de verslagen. Door het lezen van de verslagen kunnen ouders de aanpak die door Begeleiding met 4 poten B.V. wordt ingezet ook thuis oppakken. Hierdoor kan het beste resultaat worden bereikt.
  • Ouders/verzorgers worden geacht kennis te hebben genomen van de huisregels en zich hieraan te houden.
  • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind, tenzij anders in het zorgplan is vastgelegd.


7.2 Verantwoordelijkheid Begeleiding met 4 poten B.V..

  • Begeleiding met 4 poten B.V. is verantwoordelijk voor de inzet van medewerkers met een adequate opleiding en honden die geschikt zijn voor inzet bij de begeleiding. Tevens worden medewerkers indien nodig bijgeschoold.

8. Aansprakelijkheid
De begeleiding van Begeleiding met 4 poten B.V. is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt wordt zo goed mogelijk begeleid, maar nimmer kan worden gegarandeerd dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is Begeleiding met 4 poten B.V. niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding.

Begeleiding met 4 poten B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband staand met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Begeleiding met 4 poten B.V.. Vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Begeleiding met 4 poten B.V..

Bij uitstapjes naar het buitenland, zijn ouders er zelf verantwoordelijk voor dat ze een reisverzekering voor hun zoon/dochter hebben afgesloten.

Begeleiding met 4 poten B.V. gaat ervan uit dat ouders alle informatie verstrekken die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij gaat het om zorginhoudelijke informatie rondom het ontwikkelproces van kinderen, alsook informatie van medische aard.


9. Dossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage in je eigen dossier. Hiervoor dien je apart een afspraak te maken.

De bewaartermijn van de cliëntendossiers is 15 jaar. Dit is wettelijk bepaald.

10. Verwijsindex
Begeleiding met 4 poten B.V. heeft de verplichting mee te werken aan de verwijsindex. De ouders/verzorgers worden hierover uitgebreid geïnformeerd en kunnen aangeven of ze wel/niet akkoord gaan met het afgeven van een signaal door Begeleiding met 4 poten B.V..

11. Derden
Informatie aan derden wordt door Begeleiding met 4 poten B.V. alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van gezaghebbende ouders/verzorgers of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving (zie punt 5). De ouders/verzorgers worden hiervan door Begeleiding met 4 poten B.V. in kennis gesteld.

In afwijking op het bovenstaande geldt dat informatie uitwisseling met desbetreffende gemeente zonder nader overleg met ouders/verzorgers geschiedt.

Ook moet er informatie worden gedeeld met ‘de Kracht van Dichtbij’, in het kader van onderaannemerschap dat Begeleiding met 4 poten B.V. heeft.

Het delen van gegevens geldt voor inwoners van alle Zuid-Limburgse gemeenten, met uitzondering van de JENS-gemeenten (Landgraaf, Heerlen en Voerendaal), van wie de begeleidingstrajecten gefinancierd worden vanuit de jeugdwet.

Inhoudelijke informatie zal niet gedeeld worden, persoonsgegevens wel. Deze gegevens worden gedeeld, vanwege het kunnen verkrijgen van beschikkingen en het leveren van zorg.

12. Kennismakingsgesprek en intake
Tijdens het kennismakingsgesprek en de intake worden zowel de werkwijze van Begeleiding met 4 poten B.V. besproken als de wensen/doelen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming zal het begeleidingstraject worden voortgezet.

Mocht er naar aanleiding van het kennismakingsgesprek door een van de partijen besloten worden niet verder te gaan, dan hebben de cliënt en de zorgaanbieder verder geen verplichtingen ten aanzien van een begeleidingstraject.

13. Contra-indicatie en beëindigen van geïndiceerde zorg
Begeleiding met 4 poten B.V. start geen begeleidingstrajecten bij de volgende contra-indicaties:

– Agressie naar dieren.

– Zeer complexe hulpvragen zonder dat er een behandelaar betrokken is.

– Suïcide gedachtes (bij aanmelding al kenbaar zijn).

– Wanneer er bij de start al geconcludeerd wordt dat een client in de toekomst fysiek begrensd moet worden.

Er zijn ook omstandigheden waarin we de geïndiceerde zorg gedurende de looptijd van een traject zullen stoppen:

– Agressie richting dieren.

– Agressie richting begeleiders of spullen en daarin niet bij te sturen is.
  Verbale agressie: het bewust schelden, schreeuwen, kwetsen, intimideren van een ander.
  Fysieke agressie:  het bewust slaan, schoppen, knijpen, bijten, vernielen van materialen richting anderen of richting materiaal etc.

– Wanneer fysieke begrenzing nodig gaat zijn (vaker dan eenmalig).

– De intensiteit van de begeleiding op groep opgehoogd moet worden en we niet aan die voorwaarde kunnen voldoen.

– Wanneer een client grensoverschrijdend gedrag (fysiek of verbaal) laat zien waardoor veiligheid(sgevoel) van begeleiders en/of andere cliënten in het gedrang komt.

– Bij wegloopgedrag: het al dan niet bewust of onbewust weglopen of verstoppen om het toezicht van een begeleider te vermijden waarbij wij de veiligheid niet meer kunnen garanderen. 

– Wanneer niet alle doelen bereikt zijn maar client wel al geruime tijd in begeleiding is en we een plafond bereikt hebben.

– Wanneer client en/of ouders onvoldoende motivatie/medewerking laten zien om doelen te kunnen behalen.

– Wanneer doelen (vroegtijdig) behaald zijn.

– Wanneer blijkt dat behandeling of begeleiding bij een andere zorgaanbieder nodig is (soms mogen wij dan blijven begeleiden, soms is het beter om dan af te sluiten).

Het beëindigen van een traject zullen we doen na een aantal stappen doorlopen te hebben:

– Intern overleg met praktijkbegeleider en management.

– Overleg met de betrokken verwijzer/casemanager.

– Gesprek met ouders.

14. Verhindering
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen, wordt het consult (met het tarief geldende voor 1 uur/ dagdeel) alsnog in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk. Dit kan telefonisch of via email.

Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor Begeleiding met 4 poten B.V. niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. Er zal dan getracht worden de begeleiding zo snel mogelijk opnieuw plaats te laten vinden. Over de vervallen afspraak worden uiteraard dan geen kosten in rekening gebracht.

15. Beëindiging door Begeleiding met 4 poten B.V.
Wanneer de cliënt zich niet aan de algemene voorwaarden houdt en geen eigen verantwoordelijkheid neemt, zoals beschreven bij punt 7.1, dan kan door Begeleiding met 4 poten B.V. worden besloten de begeleiding te beëindigen.

Indien tijdens de begeleiding geconstateerd wordt dat er sprake is van een contra indicatie en dit structureel gevaar oplevert voor groepsgenoten, begeleiders of dieren, kan door Begeleiding met 4 poten B.V. besloten worden de begeleiding te beëindigen.

16. Tarieven
Bij doorverwijzing via de gemeente wordt er veelal een ZIN-arrangement afgegeven en verloopt financiering buiten ouders om.

Bij financiering vanuit een PGB of particuliere financiering gelden de tarieven die zijn vermeld op het tarievenblad dat tijdens de intake aan u verstrekt is.

17. Betaling
Betaling verloopt via ZIN, PGB of particulier.

  • Wanneer het gaat om ZIN-betalingen worden hiervan geen facturen gestuurd, maar wordt dit met de gemeente kortgesloten.
  • Bij betaling vanuit een PGB of particulier geldt onderstaande.

o Van elk begeleidingsmoment ontvangt de cliënt naderhand een factuur per maand. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek kan dit ook via de post.

o De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Begeleiding met 4 poten B.V.. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald, zal er een betalingsherinnering gestuurd worden. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Begeleiding met 4 poten B.V. genoodzaakt de vorderingen aan u uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform de wet volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Begeleiding met 4 poten B.V. gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

18. Registratie
Geregistreerd in het SKJ register onder nummer 120000896.

Geregistreerd bij de gemeente; DienstVerleningsOvereenkomst getekend voor Jeugdwet en WMO voor de 18 deelgemeentes in de regio Limburg-Zuid, die gecoördineerd worden door Centrumgemeente Maastricht. Dit is de basisovereenkomst (het jaar 2024 als overgangsjaar). Voor het ontwikkelcontract (2024 en verdere toekomst) zijn we onderaannemer bij de Kracht van Dichtbij. Alle indicaties die nu verlengd worden of nieuw aangevraagd worden, zullen op de Kracht van Dichtbij worden aangevraagd.

Zichtbaar op de kaart van ‘zaak op poten’.

Opgenomen in het register bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

19. Locatie
In principe vindt de begeleiding op afspraak plaats op het adres Maar 16, 6454 AM Jabeek. In overleg kunnen deze begeleidingen ook op een andere locatie plaatsvinden.

20. Wijzigingen algemene voorwaarden
Voor nieuwe cliënten staat op de website www.begeleidingmet4poten.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor Begeleiding met 4 poten B.V.. Ouders kunnen dan ook te allen tijde de nieuwste versie inzien.